Servicii


Analiza financiara

Un rol important in dezvoltarea IMM-urilor il are analiza financiara. Analiza financiara presupune analiza cash flow-ului, a planului de afaceri si a bilantului prescurtat. Consultanta financiara cuprinde elaborarea de tablouri de finantare si planuri de trezorerie.

Instrumente ale analizei financiare:

 • Bilantul contabil;
 • Bilantul patrimonial;
 • Bilantul functional;
 • Bilantul lichidativ;
 • Contul de profit si pierdere;
 • Soldurile intermediare de gestiune;
 • Tabloul fluxurilor de finantare.

Indicatori folositi de analiza financiara:

 • Lichiditatea;
 • Solvabilitatea;
 • Gradul de indatorare;
 • Viteza de rotatie a activelor circulante;
 • Indicatorii de performanta ai contului de profit si pierdere;
 • Indicatorii de rentabilitate;
 • Indicatorii de risc financiar.

Elemente de analiza financiara:

 • Analiza structurilor financiare;
 • Analiza fluxurilor financiare, cash-flow-ului;
 • Analiza datoriilor si creantelor;
 • Analiza capitalurilor si a imobilizãrilor;
 • Întocmirea bugetului de venituri si cheltuieli;
 • Determinarea indicatorilor de analiza financiara pe baza de rate, ponderi, retratari, etc.

Expertiza contabila

Serviciile noastre de expertiza contabila si certificare bilant cuprind:

 • Expertiza contabila judiciara;
 • Expertiza contabila amiabila;
 • Evaluarea patrimoniului societatii;
 • Activitate de cenzorat;
 • Raportare semestriala;
 • Situatie financiara anuala simplificata;
 • Verificarea si certificarea bilantului contabil.

Refacere contabilitate

In urma unei analize amanuntite firma noastra isi asuma raspunderea pentru refacerea contabilitatii si aducerea la zi a situatiei contabile. Aceasta inseamna:

 • reintocmirea si depunerea raportarilor privind obligatiile salariale (intocmirea si depunerea la organele competente a declaratiilor rectificative pentru salariati: CAS, somaj, sanatate si ITM);
 • reintocmirea si depunerea declaratiei rectificative la administratiile financiare a decontului privind tva – taxa pe valoarea adaugata;
 • reintocmirea si depunerea declaratiei rectificative la administratiile financiare a declaratiei privind obligatiile de plata la bugetul de stat;
 • reintocmirea si depunerea declaratiei rectificative la administratiile financiare a declaratiei privind impozitul pe profit;
 • refacerea balantei de verificare.

Salarizare si resurse umane

Resurse umane

 • Intocmirea contractelor individuale de munca ;
 • Intocmirea actelor aditionale la contractele individuale de munca ;
 • Intocmirea registrului general de evidenta a salariatilor ;
 • Intocmirea adeverintelor de salariu;
 • Intocmirea notelor de lichidare pentru personalul beneficiarului;
 • Intocmirea, depunerea si urmarirea dosarelor de personal;
 • Consultanta privind salarizarea;
 • Depunerea documentelor lunare pentru subventii la AJOFM;
 • Depunerea concediilor medicale la Casa de Sanatate;
 • Depunerea documentatiilor de rambursare la Casa de Sanatate;
 • Reprezentarea in relatia cu ITM;
 • Completarea actelor aditionale cu modificare salarii, functie, norma de lucru sau durata de munca;
 • Intocmirea documentelor pentru obtinerea subcentiilor de la AJOFM;
 • Consultanta privind managementul resurselor umane, Regulamentul de Ordine Interioara, Organigrama etc.
 • Audit la dosarul de resurse umane si dosarul de personal.
 • Intocmire regulament intern.
 • Intocmire Contract colectiv de munca.
 • Intocmire Fise de post personalizate.

Salarizare

 • Intocmirea statelor de plata;
 • Intocmirea dosarelor de pensionare;
 • Depunerea declaratiilor rectificative;
 • Calculul concediilor si evidenta medicalelor;
 • Calculul si evidenta concediilor de maternitate;
 • Calculul si evidenta concediilor de odihna;
 • Intocmirea adeverintelor pentru salariati;
 • Intocmirea fisierelor pentru banci – plata pe card;
 • Plata salariilor pe card;
 • Calculul impozitelor pe salarii;
 • Calculul contributiilor de asigurari sociale de stat, asigurari sociale de sanatate, contributiei pentru accidente de munca si boli profesionale, comisionului pentru carti de munca, asigurari pentru somaj.
 • Planificarea concediilor de odihna

Intocmire si depunere declaratii

 • Intocmirea dosarelor de personal;
 • Intocmirea si depunerea statelor de plata a salariilor la ITM;
 • Intocmirea pontajelor;
 • Intocmirea si depunerea declaratiei 112;
 • Intocmirea declaratiilor anuale privind impozitul pe salarii.
Expertiza legislatia muncii
 •  In aplicarea legislatiei nationale, europene si internationale
 •  In redactarea si/sau avizarea contractului individual de munca/contractelor colective de munca,precum si a tuturor actelor specifice   legislatiei muncii si securitatii sociale.
 • In aplicarea legislatiei privind egalitatea de sanse, precum si combaterea hartuirii la locul de munca.
 • La asistarea lucratorilor la negocierea, incheierea, modificarea, suspendarea sau incetarea CIM/CCM, inclusiv pe timpul cercetarii disciplinare.
 • In reprezentarea angajatorilor, patronatelor, sindicatelor la negocierea, incheierea CIM/CCM.
 • La organizarea muncii si elaborarea sistemelor de salarizare la nivelul unitatii.
 • La concilierea conflictelor de munca.

Contabilitate primara

Contabilitatea primara include:

 • contabilitatea registrului de casa;
 • contabilitatea notelor de intrare-receptie (nir-uri);
 • intocmirea deconturilor de cheltuieli;
 • intocmirea facturilor care trebuie emise de catre client (facturare);
 • intocmirea de dispozitii de plata/incasare catre casierie;
 • completarea de chitante, cecuri, ordine de plata, foi de varsamant;
 • intocmirea de state de plata, pontaje;
 • completarea registrului de evidenta a salariatilor etc.

Serviciul de contabilitate primara poate presupune delegarea unuia dintre salariatii nostrii la sediul dumneavoastra si se tarifeaza suplimentar.


Contabilitate de gestiune

 • Evidenta global-valorica, cantitativ-valorica, dupa caz, si intocmirea balantei analitice a stocurilor;
 • Elaborarea balantei de verificare si a balantelor analitice;
 • Intocmirea jurnalelor contabile prevazute de lege: Registrul Jurnal, Registrul Inventar, Registrul Cartea Mare;
 • Evidenta analitica si sintetica clienti, furnizori;
 • Evidenta mijloace fixe, calculul amortizarii.

Contabilitate financiara

 • Calculul impozitului pe profit sau a impozitului pe veniturile microintreprinderii, dupa caz, intocmirea si depunerea declaratiilor in termenele legale;
 • Calculul impozitului pe dividende, intocmirea si depunerea declaratiilor privind impozitul pe dividende;
 • Calculul impozitului pe veniturile persoanelor fizice si juridice nerezidente;
 • Intocmirea decontului de TVA si depunerea acestuia in termenele legale;
 • Intocmirea altor situatii sau rapoarte cerute de legislatia in vigoare;
 • Intocmirea de raportari contabile externe, daca specificul activitatii o impune catre parteneri, furnizori sau clienti externi;
 • Lucrari specifice pentru participarea la licitatii publice de oferte;
 • Informarea periodica a conducerii asupra situatiei economico-financiare a societatii;
 • Informarea permanenta si in timp util a conducerii societatii privind reglementarile din domeniul fiscal si financiar-contabil;
 • Informari periodice privind schimbarile legislatiei fiscale privitoare la activitatea beneficiarului;
 • Participarea cu ocazia verificarii contabilitatii de catre organele abilitate prin lege de a efectua controale financiare si fiscale;
 • Intocmirea de dosare credite, dosare leasing;
 • Obtinerea certificate fiscale, certificate constatatoare;
 • Efectuarea de punctaje cu administratia financiara.

Consultanta fiscala si financiara

Consultanta fiscala acopera toate aspectele importante pentru o buna desfasurare a activitatii unei firme. Dintre cele mai importante aspecte sunt urmatoarele:

 • Intocmirea contestatiilor de orice fel (impotriva proceselor verbale de control, etc.);
 • Consultanta privind reglementarile valutare, operatiunile de import export, cod vamal, evitarea dublei impuneri, tranzactii internationale;
 • Identificarea tuturor taxelor si contributiilor aplicabile firmei dvs.;
 • Asistenta in indeplinirea obligatiilor fiscale;
 • Analiza impozitelor, consultanta in probleme de TVA, impozit pe profit sau venit, impozite directe si indirecte, impozite pe salarii, asigurari sociale etc;
 • Analiza si solutionarea problemelor specifice legate de armonizarea cu legislatia UE;
 • Solutii fiscale de maximizare a investitiilor;
 • Planificare in domeniul taxelor.

Asiguram consultanta fiscala necesara pentrumicsorarea fiscalitatii, punandu-va la curent cu toate variantele pe care legea le permite pentru cresterea profitului.

Categorii de impozite pentru care oferim consultanta fiscala:

 • Impozitul pe profit (reguli generale, cote de impozitare, calculul profitului impozabil, plata impozitului, termen de plata, declaratia de impozit pe profit);
 • Impozitul pe venit: sfera de cuprindere a impozitului pe venit, categorii de venituri supuse impozitului pe venit, impozitul pe dividende (cote, termen de plata, declarare), definirea veniturilor din salarii, determinarea lunara a impozitului pe venitul din salarii,termen de plata a impozitului, regularizarea anuala a impozitului pe venit,fise fiscale, declaratia de venit global si declaratii speciale;
 • Impozitul pe veniturile obtinute in Romania de nerezidenti: sfera de cuprindere, venituri impozabile obtinute in Romania, retinerea impozitului datorat de nerezidenti, scutiri, declaratii;
 • Impozite si taxe locale: reguli generale, calculul impozitelor, termene de plata, declaratii), impozitul pe cladiri si teren, taxa asupra mijloacelor de transport, alte impozite si taxe locale;
 • Taxa pe valoarea adaugata:sfera de aplicare, persoane impozabile, operatiuni impozabile, faptul generator, exigibilitate, teritorialitate, baze de impozitare si cote de impozitare, determinare, regularizare si rambursare, facturi fiscale, termen de plata, decontul de TVA.

Asistenta la infiintare societati comerciale

 • asistenta la infiintarea companiei, prin acordarea de consultanta in vederea alegerii unei solutii optime din punct de vedere fiscal si contabil;
 • consultanta, ulterioara infiintarii, cu privire la procedurile de inregistrare fiscala a societatii comerciale la organul fiscal teritorial;
 • depunerea dosarului de inregistrare in scopuri de TVA
 • inregistrarea in Registrul Operatorilor Intracomunitari